nyheder

Juli 2020

Der er opstået en lille gruppe velmenende borgere på øen som har taget initiativ til at gå mere i dybden med problematikken omkring japansk pileurt om den udbredelse og rådgivning mht bekæmpelse af samme. Gruppen kan findes på Facebook under Fanø Opslagstavle “Pilebanden”

Alle veje er i ferietilstand. I den forløbne måned er stikvejen på Vesten baunen set efter, Søren Sørensens dal og svinget Vesterengen og Kallesbjergvej har også fået et “pust for lopper” så alle steder burde være i orden.

Der stadig brandfare.

Juni 2020 

Til medlemmerne af Grøndal Grundejerforening af 1981

Som tidligere oplyst måtte vi grundet Corona epidemien i år udsætte generalforsamlingen på ubestemt tid. Måske bliver det muligt ifbm skolernes efterårsferie 2020, men det må situationen til den tid afgøre.

Siden Skærtorsdag i år har bestyrelsen fungeret som en slags forretningsministerium, og der er indtil nu ikke noget væsentligt at berette om. Dog har vi oplevet at de (nye?) meget store og tunge renovationsbiler trykker voldsomt på de skrøbelige jordveje og ikke mindst hjørnerne. Dette bliver nu taget op med Fanø Kommune, som er ansvarlig for renovation.

Jeg/vi hører meget gerne fra jer, såfremt der er spørgsmål og andet, der ønskes behandlet.

Med venlig hilsen,

Hans Henning Jensen (Fungerende formand for Grøndal Grundejerforening af 1981)

Beretning 2020 (1)

Maj 2020 

Grundejerforeningen er i gang med at forsøge at udrydde Japansk pileurt i vores område.
Det er en invasiv art, og vi arbejder på at få den udryddet.
Nogle grunde er blevet fri. Det har været hårdt arbejde over flere år, for de involverede grundejere.
Et par steder er det langt fra overstået endnu. Men grundejerne arbejder på det. Det kræver at man er over det hele tiden, forår og sommeren over, flere år i træk.
Vejene har været lidt svære at holde igennem vinteren. Men nu burde det lette. Rasmus er lidt bagefter, men det  retter sig i løbet af kort tid.
Et gennemgående problem er tunge vogne, lastvogne, renovationsvogne, der trykker meget på vejene og nogle steder runder svingene lidt for meget af. Med som en klog mand sagde: Fejlen er ikke vognen, men den der sidder bag rattet.
Det går ud over såvel vej som grøft.
Grøfterne har det fint lige nu, der er nogle steder hvor grundejerne,  på deres side =indersiden=væk fra vejen skal rydde siv, græs og nedfaldne grene  og lignende. Vi/Jeg regner med at det sker her i løbet af foråret.  Se praktisk der er oplysninger bl.a. omkring pileurt og vandløb m.m.

 

Påske 2020

Rådgivning for sommerhusejere sendt til Grøndal Grundejerforening fra sommerhusejernes paraplyorganisation

April  2020 Der er ful gang i udbedring af vejene i vores område efter vinteren. På nuværende tidspunkt er Brinch næsten færdig. Dvs. der mangler stadig nogle af stikvejene.

Marts 2020 Der er stadig meget vand på øen,  men det ser fornuftigt ud i vores område.  – Se Nyt fra bestyrelsen . – ** Marts 2020 : ** Traditionen tro afholdes den årlige generalforsamling Skærtorsdag, hvilket i år er 9. april. Imidlertid hærger Coronavirus vores samfund. Myndighederne fraråder bl.a. arrangementer med flere personer samlet, hvorfor dette af bestyrelsen tolkes som en force majeure lignende situation. Derfor har bestyrelsen besluttet at udskyde afholdelsen af generalforsamlingen på ubestemt tid. Sidstnævnte skal opfattes på den måde, at generalforsamlingen vil blive afholdt snarest muligt efter myndighederne har hejst grønt flag.**** Se hele meddelsen i : Nyt fra bestyrelsen – Se nyheder. – Se også Praktisk .

Se også  Fanølinjen : https://www.fanoelinjen.dk/alt-det-praktiske%2Fkom-godt-om-bord

Februar 2020. Selvom det har regnet rigtigt meget og det har givet problemer på Fanø, med vandmasserne,  ser det ud som om vores område har klaret den meget voldsomme regnmængde uden store problemer. Ved vintereftersynet i februar har der ligeledes også kun været begrænsede problemer.  

Januar 2020. Se Fanø kommunes hjemmeside – vedr. Fanølinjen og link her.   https://admin.molslinjen.dk/media/246427/6-januar-molslinjen-saetter-stroem-til-ny-faerge.pdf    Vintereftersynet i januar er afsluttet og der var ikke store problemer. 

December 2019.  Se nyt fra bestyrelsen.  –   Vintereftersyn for december er afsluttet. Der blev ikke konstateret store problemer . 

November 2019.   d. 5 nov.  Udskiftning af brønden i vejen på Grøndalvej vil blive foretaget snarrest.  Desværre er det ikke muligt lige nu pga. den meget store nedbørsmængde.  Det sidste døgn er der faldet 31mm. på Fanø. Af samme grund er “bæverfælden”  midlertidig blevet fjernet fra rørunderføringen samme sted, for at opnå størst mulig gennemstrømning. Når brønden er udskiftet vil det blive meddelt her på siden.    –    d. 8 nov. Brønden i vejen på Grøndalvej og rørunderføringen ved nr. 19-21 er nu blevet udskiftet. Der er opsat en ny brønd og rørunderføringen er blevet udvidet og sænket.   – Vintereftersyn for november er afsluttet. Der var ikke store problemer kun småting så som uaflåste døre i udhuse.

Oktober 2019.  Tempo Spar er genåbnet d. 5 okt med nye ejere.

September 2019.

Den tidligere omtalte støjvold, overfor miljøstationen ved Tempo Spar, er nu etableret -Volden ses til højre i billedet   

Der ernu etableret afløb ved indkørslen til Vesten Bavnen. Afløbet ses på billedet lige under skiltet     
Det er med beklagelse, at vi kan konstatere at Tempo Sparmarked er Lukket.

d.9 – sept.  Den ekstraordinære  store vandpyt,  der hvor man kører ind på Vesten baunen,  skyldtes påbegyndt arbejde, som Brinch forventer afsluttet, forhåbentlig  i løbet af ugen, med forbehold for vejret.

Juli / august 2019
Projektet vedr. Regulering af privat tilløb til Stordal bæk: Rør underføringerne på Vesten bavnen er færdiggjort, Det næste skridt er udskiftning af brønd i vejen på Grøndalvej.  Der arbejdes også på  bekæmpelse af Japansk pileurt i området.  Fanø Kommune har sat spildevandsplanen i høring.

Se Link;  https://www.fanoe.dk/hoeringer-og-tilladelser  

Juni 2019
Projektet vedr. Regulering af privat tilløb til Stordal bæk Projektet er påbegyndt og  rør underføringerne på Vesten bavnen forventes færdiggjort inden højsæson.

Se Link:  https://www.fanoe.dk/borger/faerge-bus-og-taxa/kollektiv-trafik-bus

Maj 2019
Se refart fra fællesmøde mellem Grundejerforeninger og Kommunen. Samt Taxi kørsel på Fanø. ( kan evt. udskrives og hænges op i sommerhuset ved udlejning )  

563_2019_20960_Revideret_referat_fra_fællesmødet_mellem_Grundejer563_2019_19300_Transport_M_glichkeiten_auf_Fanø___Jetzt_auch_Taxi 563_2019_17631_Transport_muligheder_på_Fanø_Rev._0

April 2019
Projektet vedr. Regulering af privat tilløb til Stordal bæk er godkendt nu. Se link   https://www.fanoe.dk/hoeringer-og-tilladelser

 Generalforsamlingen blev igen i år,2019. afholdt på Fanø Krogård.  Der var et godt fremmøde og god dialog på generalforsamlingen.       ( Se referater ) Bestyrelsen har konstitueret sig og tager fat på arbejdet. Der vil snarest blive taget fat på de opgaver der blev drøftet på generalforsamlingen.

Marts 2019
Der er foretaget vintereftersyn for marts og der var denne gang heller ikke nævneværdige problemer.

Der er indkaldt til Generalforsamling på Fanø Krogård Skærtorsdag d. 18 april  kl. 10:00. For deltagerne er der mulighed for at tilmelde sig en lettere frokost efter mødet,  pris kr. 50,- pr person. Seneste tilmelding til sekretæren d. 10 april. – Mail adresse findes under kontakter på forsiden af hjemmesiden.  sekretaer@grøndalgrundejerforening-af1981.dk  eller SMS 24264124

Projektet vedr. Regulering af privat tilløb til Stordal Bæk. Er i høring nu. Grundejerforeningen bakker op om projektet. Se vedhæftede link her:  https://www.fanoe.dk/hoeringer-og-tilladelser/hoeringer/regulering-af-privat-tilloeb-til-stordal-baek

Supermiljøstationen er opstillet ved Tempo Superspar. Der er indsendt ansøgning omkring støjvold eller beplantning ud mod sommerhusene over for stationen. For forskønning af området. Grundejerforeningen bakker op om dette.

Februar 2019
Der er foretaget vintereftersyn for februar og der var ikke nævneværdige problemer. D. 23 Februar blev der afholdt fællesmøde på Fanø skole omkring ny Spildevandsplan på Fanø.   Se mere her : 
https://www.fanoe.dk/kommunen/projekter/spildevandsplan-2020-2030

Januar 2019
Der er foretaget vintereftersyn for januar og der var kun små problemer, som enkelte ulåste døre og tændt lys. 

Medlemmerne fra vores medlemsliste har modtaget opkrævning af kontingent for 2019. Har man ved en fejl ikke modtaget denne mail, kan man kontakte sekretæren for grundejerforeningen. Adressen findes under kontakter.

Japansk pileurt er nu på listen over invasive plantearter i Danmark, på samme måde som Bjørneklo.   Du kan google dette site og se mere:   https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selv-goere/bekaempelse/bekaempelse-japansk-pileurt/

December 2018
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer af Grøndal
grundejerforening af 1981, samt alle der har interesse i
grundejerforeningen, glædelig jul og et godt nytår
.

Der er foretaget vintereftersyn for december og der var ikke nævneværdige problemer.

November 2018
Grøften ud for Grøndalvej 52 er repareret igen. Der er opstillet hastigheds skilte ved alle indkørselsveje til Grøndalområdet.
Der ligger et nyt referat fra bestyrelsesmødet d 19 oktober. (FINDES I NYT FRA BESTYRELSEN REFERATER). Det første vintereftersyn er foretaget og der var ikke nævneværdige problemer.

August 2018
Der ligger et nyt referat fra bestyrelsesmødet d 6 august. (FINDES I NYT FRA BESTYRELSEN REFERATER). : Her er billeder af vejstykket ( sandgraven ud for grøndalvej 52 ) efter reparationen. Desværre er grøften blevet beskadiget. Der er opsat pæle langs grøften for at forhindre yderligere nedkørsel af grøften.

Juli 2018
Sandgraven ud for grøndalvej nr.52 har efterhånden udviklet sig til en betydelig størrelse. Derfor er der naturligvis bestilt reparation af vejstykket.

juni 2018

Orientering fra Fanø Kommune.

Affaldsordning fra 1. januar 2018.
ofte-stillede-spoergsmaal –

Særligt under ”ofte stillede spørgsmål” kan der findes svar på meget omkring den nye affaldsordning. Forvaltningen arbejder med at udsende en ny information til alle grundejere.

Ny selvbetjeningsløsning ”Ret BBRoplysninger”
borger/byg-og-bolig/bbr –

I Ret BBR kan du rette oplysningerne i Bygnings- og Boligregistret (BBR) om din ejendom. Du skal logge ind med NemID. Du finder selvbetjeningsløsningen via Fanø Kommunes hjemmeside. fanoe.dk/borger/byg-og-bolig/bbr

Blå Flag Blue Flag International Jury, har igen i år besluttet at tildele Blå Flag til Fanø Vesterhavsbad.
kultur–natur-og-fritid/fanoes-badevand –
Flaget bliver hejst den 1. juni 2018 kl. 12.00 af elever fra Fanø Skole og Marco Brodde. Der vil blive afholdt Blå Flag arrangementer henover sommeren. Se hjemmesiden for beskrivelse og datoer.

Trygfondens redningstårn
Livredderne er i Redningstårnet igen fra fredag den 29. juni 2018(uge 26) til og med onsdag den 22. august 2018(uge 34).

Fanø Kalender Hold dig opdateret på FanøKalender.dk –
fanoekalender –
et samlingspunkt for alle de spændende arrangementer, der finder sted på Fanø Kalenderen kan tilgås direkte via www.fanoekalender.dk.
Kalenderen er baseret på kultunautdatabasen, så for mange vil oprettelsen af arrangementer i kalenderen være gammelkendt stof. Afhængig af arrangementets karakter vil det ligeledes blive vist i kultunautkalenderen, som findes på Visit Fanøs hjemmeside.

Vejvedligehold:
Oversigten til Grundejerforeningerne som har veje der vedligeholdes af kommunen bliver lavet af økonomiafdelingen, oversigten pr. 21.05.2018

BESKÆRING AF BEPLANTNING
beskaering-af-traeer-og-buske –
Fanø Kommune skal igen i år anmode om hjælp til at gøre grundejerne opmærksom på beskæring, da renovationsfirmaet og beredskabet skal kunne komme frem uden problemer med deres køretøjer. Se linket omkring beskæring http://www.fanoe.dk/borger/veje-og-miljoe/beskaering-af-traeer-og-buske

Maj 2018

Fanø Kommune har en Flismaskine der udlånes gratis hvis man skulle have problemer med at komme af med grenaffald
Grøndal Grundejerforening har en spuleslange der kan lånes hvis der skulle være problemer med tilstoppede rør. Spuleren står hos Steen Amitsbøll

Sct. Hans Bål på Rindby Strand

Hvert år den 23. juni kl. 20.00 arrangeres et stort bål ved nedkørslen til Rindby Strand.
Bålet danner centrum for et større arrangement med fællessang, levende musik og boder med mad og drikke arrangeret og med økonomisk tilskud fra Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening, Rindby Strand Grundejerforening og Grøndal Grundejerforening af 1981.
Øens borgmester holder hvert år båltalen.
Alle er velkommen og arrangementet varer fra 20 til 22.

VINTEROPSYN
Fakta om vintereftersyn
Foreningen sørger for at der regelmæssigt i vinterhalvåret foretages vintereftersyn ved medlemmernes huse, sådan som vedtægterne siger.
Opsynsfolkene* runderer husene, ser efter åbne døre og vinduer, samt selvfølgelig også om der er tegn på uregelmæssigheder ved huset efter indbrud eller eventuelle stormskader. Findes der åbne døre eller lignende bliver ejer kontaktet hurtigst muligt enten telefonisk eller på mail.
Vintereftersynet foretages i november, december, januar, februar og marts. Såfremt en meget kraftig storm pludselig har raset, kan bestyrelsen arrangere en ekstra opsynsrunde.
Husejeren kan se at opsynsfolkene har været ved huset ved at der sættes et skilt med afkrydsningsfelt på huset ved indgangsdøren.
* iført gul vest