nyt fra bestyrelsen

November 2020

http://www.grøndalgrundejerforening-af1981.dk/

Kære medlemmer af Grøndal Grundejerforening af 1981. Vi er nu på vej ud af 2020, som på mange måder har været et usædvanligt år. Vi har lært mange forskellige og nye ord i det sidste stykke tid. Så som Pandemi, smittetryk og forsamlingsforbud osv.

Bestyrelsen betragter som alle andre, den ekstraordinære situation med Coronapandemien, restriktioner og forsamlingsforbud, i den forbindelse, som problematisk.

Hvordan forholder vi os til det.  Bl.a. manglende Generalforsamling 2020. Som vi har set som force majeure og derfor valgt at udsætte til skærtorsdag d. 1 april 2021 hvis situationen gør det muligt.

Vi har valgt at fortsætte arbejde i bestyrelsen, som forretningsbestyrelse af Grøndal Grundejerforening af 1981. Men dog kun med de opgaver der primært udføres/foretages. Det er arbejdet med veje, vandafledning i området og vinteropsynet. Vi ser det således, at det er en fremtidig bestyrelse, som vælges på næste generalforsamling, der skal tage stilling til nye tiltag.

I vedtægterne står der bl.a. mht. regnskab og budget, at disse godkendes ved generalforsamling. ( dette har ikke været muligt) og at regnskabsåret er fra 1/1 til 31/12 hvert år.  Regnskab  2019 og budget 2020 samt beretning er udsendt til medlemmerne 9-6-2020.-  Findes også på foreningens hjemmeside.  http://xn--grndalgrundejerforening-af1981-mbd.dk.linux191.unoeuro-server.com/index.php/aarsregnskab/ På  baggrund af det nævnte vil der ikke være nogen ændring af kontingentet 2021.

Vi opfordrer til at man holder sig orienteret på: http://www.grøndalgrundejerforening-af1981.dk/

Selvfølgelig orienterer vi medlemmerne løbende pr mail.

Venlig hilsen

Forretningsbestyrelsen

Oktober 2020

www.grøndalgrundejerforening-af1981.dk

Information til medlemmer af Grøndal Grundejerforening af 1981

Formanden for Grøndal Grundejerforening af 1981, Hans Henning Jensen har valgt at sælge sit sommerhus og fratræder derfor sit hverv som formand for foreningen.

Vi takker Hans Henning Jensen for sit store arbejde og engagement for foreningen igennem en årrække.

Bl.a. på baggrund af ovenstående vil det være nødvendigt at finde 2-3 nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen i vores grundejerforening.

De af jer der er interesseret i at gøre et stykke arbejde for vores forening er meget velkommen til at melde sig som kandidat. Kandidaturet meldes til foreningens sekretær inden næste generalforsamling. Som vi satser på bliver skærtorsdag 2021.

Med Venlig hilsen

Bestyrelsen af Grøndal Grundejerforening af 1981

Marts  17-3-2020

Til medlemmerne af Grøndal Grundejer Forening

Traditionen tro afholdes den årlige generalforsamling Skærtorsdag, hvilket i år er 9. april.

Imidlertid hærger Coronavirus vores samfund. Myndighederne fraråder bl.a. arrangementer med flere personer samlet, hvorfor dette af bestyrelsen tolkes som en force majeure lignende situation.

Derfor har bestyrelsen besluttet at udskyde afholdelsen af generalforsamlingen på ubestemt tid. Sidstnævnte skal opfattes på den måde, at generalforsamlingen vil blive afholdt snarest muligt efter myndighederne har hejst grønt flag.

Og hvornår vil det så ske?

Det er der i øjeblikket ingen, der aner, men vi satser på Pinselørdag den 30 maj i år.

Nærmere besked vil, når det bliver muligt, blive udsendt sammen med den officielle indkaldelse til generalforsamling 2020.

Med venlig hilsen, Bestyrelsen for Grøndal Grundejer Forening af 1981

v/Hans Henning Jensen – formand

Rosavej 1a, 2930 Klampenborg, 20975144

nov. 2019

Afvandingsprojekt

Her i efteråret har det regnet voldsomt i hele landet, og vores lille sand-ø er ikke gået ram forbi.
Afvanding i den vestlige del af det meget lavtliggende område imellem genbrugsstationen og
Vesterengen har altid været meget op-ad-bakke, da der ikke er ret meget fald hen til Storedal Bæk.
Vandet har i oktober stået så højt, at det blev nødvendigt at tage trådnettet (”bæverfælden”) op
umiddelbart inden indløb i den store brønd på Grøndalvej overfor for nummer 50/52. Denne gamle
brønd havde en stor skavank, nemlig den at den var delvis kollapset og derfor ikke kunne klare store
vandmasser med fyld af masser af blade og kviste – derfor bæverfælden.
I længere tid har bestyrelsen og berørte beboere i samarbejde med vandmyndigheden i Esbjerg
samt Fanø Kommuner arbejdet på et projekt til løsning af dette alvorlige problem.
Vi kan nu med tilfredsstillelse oplyse, at forløbet fra det lavtliggende sommerhusområde og helt hen
til Storedal Bæk er blevet forbedret dels ved reparation af et defekt rør (røret til vejunderføringen
lå forkert) på Vesten Bavnen (ved det skarpe sving) og dels ved montering af en helt ny og bedre
brønd på Grøndalvej.
Det er herefter vores håb, at dette mangeårige problem endelig har fundet sin løsning. Der er brugt
mange kræfter og ressourcer på dette, så vi krydser fingre!

Vand mellem genbrugsstationen og starten af Vesten Bavnen

Og her i efteråret har vores entreprenør desuden haft travlt med at sørge for afløb af det vand, der
hidtil altid samlede sig ved hjørnet. Efter masser af regn har det vist sig, at problemet er løst
tilfredsstillende.

Vandproblem i området umiddelbart syd for Kallesbjergvej i den vestlige ende

Den næste udfordring bliver nu at finde en løsning på dette problem, hvor grundejerne i samarbejde
med foreningen og de involverede myndigheder i Esbjerg og på Fanø forsøger at skabe overblik over
problemet og derefter fremsætte et løsningsforslag.

Japansk Pileurt på Grøndalvej

På ejendommen ved det Nord-Vestlige hjørne af Grøndalvej har den invasive Japanske Pileurt
desværre fået lov til at brede sig og vokse sig meget stor. Vi har i bestyrelsen haft konstruktive
møder med grundejerens familie, og siden er der sket en masse i den rigtige retning. Man er sig
problemstillingen klart bevidst og udfører bekæmpelsen i henhold til Miljøministeriets
retningslinjer.

Vejene PT

Her i det regnvåde efterår lider vejene mere end normalt, men vores gode entreprenør gør sit til at
vejene ikke bliver alt for hullede. Når det bliver mere normalt vejr, vil vejene atter blive fine.
Indtil da bør man nok køre lidt langsommere.

HHJ/15-11-19

Grøndal Grundejerforening af 1981 har nu fået sin egen hjemmeside 14.05.2018.
Grøndalgrundejerforening-af1981.dk

Hjemmesiden er ment som det sted, hvor man kan finde oplysninger om, hvad der sker / rører sig i foreningen og, hvor man kan finde oplysninger og nyheder vedr. foreningen.
I menuen kontakter kan man få oplysninger om foreningens bestyrelse og finde mailadresser. Både foreningens mail adresse og bestyrelsesmedlemmernes mail adresser. Alle er naturligvis velkommen til at bruge disse adresser.
Hver enkelt af menuerne kan lukkes op særskilt, og der vil løbende blive ”fyldt” i disse menuer.
På nuværende tidspunkt er alle menuer ikke tilgængelige; dette vil ske løbende.

Foreningens mail vil blive overvåget mindst 1 gang pr. uge.

Har man nyheder, indlæg eller oplysninger omkring Grøndal Grundejerforening af 1981 eller Grøndal eller for den sags skyld hele Fanø, man ønsker skal deles med andre, kan disse sendes til: mail@grøndalgrundejerforening-af1981.dk. For at indlæg mm. kan deles med brugere af hjemmesiden, skal disse holdes i en saglig tone.

Nederst i hver enkelt menu findes der et søgefelt; her kan man skrive sit søgeord, og siden vil finde de steder, hvor søgeordet fremkommer.

Siden er tilgængelig på Google Du kan gå denne vej via Google:
Grundejerforeninger – Fanø Kommune

April 2019:  På Generalforsamlingen blev der oplyst, at hjemmesiden siden sin start i april er besøgt ca. 3000 gange og der er søgt på ca. 7000 emner. På Generalforsamlingen er det vedtaget: At Vintereftersyn i marts måned fremover ikke foretages.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for : grøndalgrundejerforening-af1981.dk